PRZYSTAŃ LIWIEC

+48 538 00 00 57
+48 538 00 00 58

biuro@przystanliwiec.pl

Regulamin
wypożyczalni kajaków

1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem lub ustalonymi cenami.

2. Przystań Liwiec nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Pożyczającego umowy wypożyczenia kajaków, wpłaceniu należności, oraz potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt Pożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.

5. Pożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Pożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wodzie.

6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

7. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Pożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.

8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Pożyczającego i Wypożyczającego.

9. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczającym.

10. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczający może pobrać dodatkową opłatę.

11. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

12. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

13. Wypożyczający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

14. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczającego i mogą być zrealizowane wyłącznie na jego warunkach.

15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

16. Pożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczającego oraz służb do tego uprawnionych.

17. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczającego.

 

Przystań Liwiec, 30.03.2023 r.